Ako postupujeme pri vŕtaní studne

Potrebovali by ste vyvŕtať studňu? Zaujíma vás samotný postup vŕtania. Neváhajte a prečítajte si tento článok s detailnejším postupom, ktorý sme pre vás pripravili:

Najprv je potrebné vedieť, na aký účel má byť studňa vyvŕtaná. Tieto informácie nám poskytne samotný klient. Pre súkromný sektor sa rozdeľujú dve základné studne. Studňa pre záhradu (8-15m) a studňa pre účel rodinného domu (25-70m)

Ak sa rozhodnete pre vŕtanie studne, je potrebné geologické a hydrogeologické posúdenie miesta, kde chcete mať studňu. V tomto kroku sa využívajú služby hydrogeológa, ktorý má všetky podklady na to, aby bol vrt studne správne situovaný.

Na základe zistených informácií podáme klientovi návrh na umiestnenie studne spolu s technickým riešením. V niektorých prípadoch to môže byť problematickejšie, napríklad v nepreskúmaných lokalitách alebo ochranných pásmach, môžete v zmysle zákona 364/2004 Z.z. potrebovať vykonať hydrogeologický prieskum.

Po oboznámení klienta so všetkými možnosťami mu bude poskytnutá cenová ponuka na vyvŕtanie studne.

Následne sa podpíše zmluva o dielo a vypracujú sa všetky dokumenty potrebné na vyvŕtanie oficiálnej studne. Ide napríklad o podanie žiadosti podľa miestnych ustanovení, vypracovanie projektovej dokumentácie a podobne.

Po získaní rozhodnutia, že je možné studňu vyvŕtať, pomocou vrtnej technológie sa môže začať s prácami, ktorých dĺžka môže byť od niekoľko hodín až po niekoľko dní. Dĺžka prác závisí od štruktúry podložia a od hĺbky vrtu.

Vrt je následne vystrojený normovanými materiálmi, obsype sa filtračným štrkom, povrchové vody sa odtesnia tesnením.

Ďalším krokom je vyčistenie studne a skúšobné čerpanie, čím sa sleduje hladina podzemnej vody a maximálny prietok. Často má táto skúška len orientačnú hodnotu.

Keď je všetko v poriadku, vykoná sa osadenie šachty, vykoná sa rozvod vody do objektu. Taktiež sa uskutočnia potrebné záverečné práce, aby bola studňa plne funkčná.

V poslednom rade sa vystavia posudky, technická správa a dokumenty ku kolaudácii.

Vŕtanie studní je náročné a vyžaduje si aj potrebnú techniku. Preto je dobré využiť služby profesionálov, ktorí zabezpečia všetko potrebné a odvedú kvalitnú prácu.