Studne a povolenie

Ak plánujte realizovať legálnu studňu je potrebné rátať s administratívou.

Pre vŕtané studne v prípade žiadateľa fyzickej osoby stavbu povoľuje Obecný úrad a v prípade právnickej osoby je to Obvodný úrad – odbor životného prostredia.

Podáva sa žiadosť podľa § 26 a § 21 vodného zákona na tlačive vydanom Obvodným úradom a uhradí sa správny poplatok podľa sadzobníka vydaný obcou.

Potrebné prílohy k vŕtanej studni

 • Doklady k vlastníctve pozemku
 • 2x projektovú dokumentáciu studne podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • Zakreslenie diela v katastrálnej mapke – vypracuje projektant
 • Posúdenia a iné opatrenia dotknutých strán
 • Prípadné doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak nastali.

Výňatok normy STN 75 5115

 1. Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činností, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody. Prístup k studni sa doporučuje vydláždiť.
 2. Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody v studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou, alebo okolie odvodniť a vodu odviesť mimo okolia studne.
 3. V prípadoch, keď je studňa vybavená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody musí byť zriadený vodotesný odpad (potrubie alebo žliabok), odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti najmenej 5 m od studne.
 4. Ak je hrúbka krycej pôdnej vrstvy menšia ako 3 m, ale väčšia ako 1m je treba nevyužitú vodu odviesť potrubím alebo žliabkom do väčšej vzdialenosti.
 5. Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. U domových studní má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.
 6. V prípade umiestnenia studne na poľnohospodársky obrábanom pozemku vrátane sadov a záhrad sa plocha do vzdialenosti 10 m od studne upraví ako trvalý trávny porast. Pre domové studne sa toto opatrenie doporučuje.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe možno uskutočňovať na základe povolenia, alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy. Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.