Informácie o vode

Pre svoj dipólový charakter je voda dobrým rozpúšťadlom iónových zlúčenín. Voda predstavuje chemickú zlúčeninu dvoch atómov vodíka (H) a jedného atómu kyslíka (O). Atómy v molekule vody sú viazané polárnou kovalentnou väzbou. Intermolekulové vodíkové mostíky sú príčinou vysokej teploty varu vody 100 °C.

Druhy vody

 • Destilovaná - bez minerálnych látok
 • Mäkká – s obsahom málo minerálnych látok
 • Tvrdá - z podzemných prameňov s obsahom minerálnych látok

Podľa účelu použitia

 • Úžitková - v závodoch v potravinárstve sa vyžaduje dezinfikovaná voda: chlórovanie, ozonizácia, ožarovanie ultrafialovým žiarením.
 • Napájacia - voda pre kotle, zbavená minerálnych solí.
 • Pitná - je vhodná na každodenné použitie, je zbavená nečistôt, obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok tak.

Zaujímavosti o vode

Anomália vody - pri teplote 3,98° C má najvyššiu hustotu. Na základe tejto vlastnosti môžu vodné živočíchy prežiť zimu pod hladinou, lebo voda nezamrzne až po dno. Pri prechode z kvapalného do plynného skupenstva zväčší svoj objem 1 700 násobne.

Fyzikálne
Povrchové napätie - je príčinou kapilárnych javov, ako je vzlínavosť vody v kapilárach pôdy a hornín, tvorba peny.

 • Hustota – sa zväčšuje od 0 °C po teplotu 3,98 °C, potom sa už len zmenšuje zmenšuje
 • Viskozita – spolu s hustotou podstatne ovplyvňuje hydraulické správanie sa vody. Od jej hodnoty závisí rýchlosť filtrácie vody pieskom, alebo rýchlosť sedimentácie.
 • Elektrická vodivosť – závisí od koncentrácie iónov, pohyblivosti a teploty. Obsah rozpustených solí, plynov zvyšuje vodivosť vody.
 • Tepelná kapacita – veľké vodné plochy ako jazerá, moria, oceány sa podieľajú na regulácii teploty na Zemi.

Ďalšie vlastnosti: absorpcia svetla, rádioaktivita vody, zmeny skupenstiev vody

Znečistenie vody
Voda sa znehodnocuje chemickými látkami, ropnými produktmi, rádioaktívnym odpadom, ťažkými kovmi, alebo splaškovými vodami. Medzi najväčšie zdroje znečisťovania patrí výroba celulózy, papiera a spracovanie ropy.

Využitie človekom
Človek pre svoju dennú potrebu využíva pitnú vodu. Na pitnú vodu sa musí upravovať. Najskôr sa nechajú usadiť tuhé látky, potom sa do vody pridávajú chemické látky. Tieto s nečistotami tvoria zrazeninu, vznikajú vločky, ktoré sa usadzujú na dno. Takto upravená voda sa prefiltruje cez pieskový filter. Filter zachytí neusadené vločky a iné nečistoty.

Funkcia vody

 • biologická – výživa ľudstva, podnebný a pôdny činiteľ
 • zdravotná – osobná a verejná hygiena človeka, čistenie, odstraňovanie odpadkov, vykurovanie, klimatizácia, atď.
 • kultúrna a estetická – skrášlenie krajiny