Rozbor vody zo studne

Zabezpečujeme rozbor vody v zmysle Nariadenia vlády SR č.354/2006. Rozbory vykonáva Štátny veterinárny a potravinový ústav.

Rozbor vody sa prevádza podľa požiadaviek zákazníka. V dnešnej dobe je možné vykonať akúkoľvek analýzu vody a následne ju patrične upraviť podľa potreby spotrebiteľa, alebo využitia. Najčastejšie používaný rozbor vody je pri kolaudácií objektu v ktorom bola naprojektovaná oficiálna studňa pre použitie pitnej vody, alebo individuálnu potrebu poznania čerpanej vody

Kvalita vody

Kvalita čerpanej vody zo studne je závislá na niekoľkých faktoroch. Ide hlavne o miesto umiestnenie a jeho okolité vzťahy. Studňa by sa nemala nachádzať v blízkosti žumpy septiku, alebo iných odpadných zdrojov, ktoré by mohli presakovaním podzemnú vodu znečisťovať. Faktorom znečistenia je tiež existenčná činnosť človeka v okolí, ide o odpad, poľnohospodárska činnosť, alebo výroba či priemyselná výroba. Kvalita vody ďalej ovplyvňuje hornina v akej sa samotný vrt nachádza. Ta dodáva vode zvyčajne už len prírodné chemické zložka železo, zinok a podobne. Umiestnenie studní je dané normou STN 75 5115 a malo by sa dodržiavať. Sú ale prípade, kedy zákazník studňu požaduje na mieste kde by sa nemala vybudovať. V takých prípadoch je potrebné vrt realizovať čo najhlbšie, ako je to možné v hĺbke 40-70m pod povrchom. V oblasti, kde nie je okolie znehodnotené človekom tak aby zasiahlo do pozemných prameňov je voda už v hĺbke 20-30m vhodná za určitého predpoklad ja na pitie. V iných prípadoch sa používa len ako technická voda a za kryštálovo čistou vodou musíme isť hlbšie, až do 50-70m nad úrovňou terénu. Individuálne prípady tvoria aj 80-100m (kopec a podobne).

Základné rozbory pitnej vody:

Chemický rozbor: pH, dusičnany, amónne ionty, chloridy, sírany
Chemicko-bakteriálny rozbor: pH, dusičnany, amónne ionty, chloridy, sírany, Escherichia coli, enterokoky a koliformné baktérie
Chemicko-fyzikálny rozbor: pH, farba, zákal, pach, vodivosť, voľné CO2, tvrdosť, vápník, horčík, sodík, draslík, železo, mangan, amónne ionty, chloridy, dusičnany, hydrogen-uhličitan, sírany, fluoridy, celková mineralizácia
Bakteriálny rozbor: Escherichia coli, enterokoky, koliformné baktérie.

Príklady úpravy vody:

Železo a mangan
Tento sposob úpravy vody sa používa při zmenšenie vyššího množstva soli železa a manganu vo vode. Znakom abnormálního zvýšenia je hrdzavý kal vody a v nej plávajíce sedimenty. Takéto presiahnuté hodnoty železa a mangánu majú za následok vytvárať nežiadnúce usazeniny vo vodovodnom systéme a tiž aj zápach vody. Odstránenie bývy zvyčajne jednoduchá. Vykonáva sa montáž firltou s oxidačným pieskom s hlavnou zložkou manganistanom draselným.

Tvrdosť vody
Tvrdosť vody je vyjadrená obsahom rozpustných minerálov vo vode a to oxid vápenatý, oxid horečnatý. Tvrdosť vody hrá veľkú úlohu pri ďalšom používaní vo forme pitnej vody, alebo úžitkovej.
Trvalo tvrdá voda obsahuje chloridy, sulfidy, dusičnany a kremičitany. Dočasne tvrdá voda má v sebe rozpustený hydrogenuhličitan vápenatý a to je najčastejší problém v systéme kedy vzniká vodný kameň.