Kvalita vody zo studne

Kvalita čerpanej vody zo studne je závislá na niekoľkých faktoroch. Ide hlavne o miesto umiestnenie a jeho okolité vzťahy. Studňa by sa nemala nachádzať v blízkosti žumpy septiku, alebo iných odpadných zdrojov, ktoré by mohli presakovaním podzemnú vodu znečisťovať. Faktorom znečistenia je tiež existenčná činnosť človeka v okolí, ide o odpad, poľnohospodárska činnosť, alebo výroba či priemyselná výroba. Kvalita vody je tiež ovplyvnená horninou v akej sa samotný vrt nachádza. Ta dodáva vode zvyčajne už len prírodné zložky železo, zinok a podobne.

Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka a je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je bezfarebná, číra, bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v pevnom skupenstve ako sneh, alebo ľad, v kvapalnom ako voda a v plynnom vo forme pary. Chemický vzorec vody je H2O. Pre mnohé živočíchy je voda životným prostredím.

Kvalita vody môže byť vyjadrená aj podľa stupňa mineralizácie:

  • veľmi nízko mineralizované (s obsahom RL do 50 mg/l)
  • nízko mineralizované (s obsahom RL 50 - 500 mg/l)
  • stredne mineralizované (s obsahom RL 500 – 1500 mg/l)
  • vysoko mineralizované (s obsahom RL 1 500 - 5 000 mg/l)
  • veľmi vysoko mineralizované (s obsahom RL 5 000 - 15000 mg/l)
  • soľanka (s obsahom RL nad 15000 mg/l)[1]

Ochrana vodného zdroja

Na kvalitu pitnej vody z vrtu predovšetkým vplýva poloha. Studne individuálneho zásobovania vodou sa zriaďujú na základe hydrogeologického posudku obyčajne ako šachtové alebo vŕtané studne v neznečistenom prostredí. Pre umiestnenie a technický stav studní platí STN 75 5115: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou.

V prípade záujmu môžete využiť naše služby: rozbor vody zo studne.

Info o vode - Ďalšie informácie a zaujímavosti o vode.